Get Adobe Flash player

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน

สมรรถนะ

ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร

๓๒

-

-

๒) ด้านความสามารถในการคิด

-

๒๕

๑๙

-

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

๑๑

๓๒

-

-

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

-

๔๔

-

-

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

-

๒๒

-

-

-

แปลภาษา